Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
22.09.2009 01:23 - И все пак, кой съм аз ...?
Автор: teodordetchev Категория: Други   
Прочетен: 36018 Коментари: 42 Гласове:
24

Последна промяна: 22.09.2009 23:23


ТЕОДОР ДАНАИЛОВ ДЕЧЕВ

 

І. ЛИЧНИ ДАННИ:

 

МЯСТО И ДАТА НА РАЖДАНЕ: София, 8 ноември 1962 г.  

АДРЕС: 1407 София, кв. “Лозенец”, ул. Капитан Тодор Ночев №30;

ТЕЛЕФОН И ЕЛЕКТРОННА ПОЩА : 962 4782; 962 4836; 9624836 (факс); t_dechev@abv.bg

 

ІІ. ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ДОКТОРАНТУРА:

 

1984 ВИАС (Висш институт за архитектура и строителство). Специалност: Промишлено и гражданско строителство.

2003 – Магистър по политология СУ “Св. Климент Охридски”; Философски факултет. Специалност “Политология”.

2007 – Доктор по социология Институт по социология при БАН; Специализиран научен съвет по социология, антропология и науки за културата.

 

ІІІ.  СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

 

1986-1988 – Следдипломна квалификация по експлоатационна надеждност в строителството (ВИАС)

1992 – Специализация по бизнес администрация (Бизнес училище: “Фуми-Интелект”).

1993 – Специализиран курс по умения за работа в мултиетническа среда (Брюксел)

1996 Тренинг по Предизборни техники (Лейбъристка партия на Великобритания).

1998 Специализиран курс по публична администрация (Висша административна академия - Копенхаген).

 

ІV. ВЛАДЕЕНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ:

 

Английски език, Руски език

 

V. МЕСТОРАБОТА

 

2009 – Управител на South East European Surveys Ltd. – политически, геополитически, демографски, икономически рискови анализи.

2003 – Управител  на фирма “Артрикс” ЕООДуправление на недвижими имоти;

2002-2003 Инженер по телекомуникации  в “Телеком и С” ООД;

2001-2002 Консултант по маркетинг във фирма “Сосиете Трас”;

1998- 2001 Заместник министър на труда и социалната политика с ресор „Индустриални отношения”;

1996-1998 Консултант в Международна застрахователна компания “Европа” по рекламата в регионалните медии;

1992-1996 Главен редактор на в. “Свободен народ”; Ръководител издателска дейност на БСДП;

1991-1992 Директор на Издателство “Фуми-Прес”;

1984-1991 Последователно проектант, ръководител група, водещ проектант в КИПП “Електропроект”;

1984 – 1986  Отбива военната си служба, завършва НШЗО “Христо Ботев”.

 

VІ. ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТИЕ В НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ДЪРЖАВНИ И АКАДЕМИЧНИ ОРГАНИ

 

2007 – Член на Международната асоциация по индустриални отношения (International Industrial Relations Association - IIRA);

2004 – Член на Програмния съвет на Университетския интердисциплинарен център по делови решения и анализ на риска при Югозападния Унимерситет “Неофит Рилски” – Благоевград;

2003 – Експерт на Европейската комисия по индустриални отношения;

2003 – Член на Икономическия и социален съвет на Р.България;

2003 – Заместник председател на УС на Съюза за стопанска инициатива (ССИ); Член на Консултативния съвет на ССИ;

2003 – Член на УС на Института за социални анализи и политики;

2002 – Член на Българската асоциация за политически науки;

2002 – Член на Камарата на инженерите от инвестиционното проектиране;

2002 – Съветник и експерт на председателя на КНСБ;

2002 - Член на УС на Института за интердисциплинарни изследвания;

2000– 2001 Член на Съвета по проблемите на изграждането на информационното общество;

1998 – 2001  Член на Съвета за европейска интеграция;

 

VІІ. НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ   а) В областта на социологията на труда, индустриалните отношения и политологията - изследвания върху индустриалните отношения в България, страните кандидатки за членство в ЕС и в страните членки на ЕС; изследвания и практически разработки в областта на осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд; в областта на управлението на риска, глобалното рисково общество и устойчивото развитие; изследвания в  сравнителната политология, предимно върху социалдемократическите и левите партии в България;

б) В областта на маркетинга на застрахователните компании и пенсионно осигурителните дружества;

в) В областта на строителните конструкции. Автор на около 40 публикации в областта на устойчивостта на цилиндрични черупкови конструкции и на поведението на високоякостни стоманобетонни конструкции при въздействието на високи температури.

г) В областта на създаване и управление на неправителствени организации за изследователски, социални и образователни дейности.

 

VІІІ. УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ.

 

Като национален ръководител:

Проект: Health and Safety Unit of DG Employment and Social Affairs (2002); Assesment of the State of the Art in the Field of Health and Safety at Work in the Twelve Candidate Countries, European Commission, EUROGIP

Проект:“Training For Integrated Labour Inspection” (1999-2001), с участието на Международната организация по труда (ILO), Министерството на труда и социалната политика на Р. България и Главната инспекция по труда.

Като член на организационния (управителен) съвет:

Проект: “Безопасност и хигиена на труда”, PHARE (1999-2001), Twinning project Between Ministry of Labour and Social Policy of Bulgaria and the General Division of Labour at the Ministry of Labour of Denmark.

Като изследовател:

Проект: "The evolving structure of collective bargaining. A comparative analysis based on national reports in the countries of the European Union", в рамките на “Budget Heading BЈ-4000, Industrial relations and social dialogue, subheading III, Improving expertise in the field of industrial relations.

 

ІХ. ПУБЛИКАЦИИ

 

І. Основни публикации в областта на политологията и индустриалните отношения.

 

 1. Дечев Т. - БСДП и БСП - сравнително изследване. Доклад изготвен по искане на фондация "Dr. Karl Renner Institute", Виена 1991 г.
 2. Дечев Т. - "Лявото" в България - етикети и критерии. Материали на международната научна конференция "Европейската социалдемокрация и българската левица", организирана от Фондация "Фридрих Еберт" и Център за исторически и политологически изследвания, София, 22 - 23 януари 1996 г.
 3. Detchev T. - Bulgarian Socialdemocracy in an Extreme Situation. Сп. "Реформи", год. 1, брой 1, ноември 1998 (на английски език). Текстът е представен за първи път на конференция, организирана през месец януари 1998 г. в София от Клуб "Българска социалдемокрация". През лятото на 1998 г., съкратена версия на текста е публикувана в списанието на фондация "Нова левица" - "Социалдемокрация". Актуализирана и допълнена версия на текста е представена през месец октомври 2000 г., на научна конференция, организирана под егидата на Украинската социалдемократическа партия (обединена) и е отпечатана на английски в материалите на конференцията.
 4. Дечев Т. - Националната стратегия за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд - стъпка към нова култура на индустриалните отношения в България. Сп. "Безопасност и трудова медицина",год. І, бр. 3, 1999 г., стр. 4 - 8.
 5. Дечев Т. - Правилниците по безопасност на труда - развитие, състояние и реформа. Сп. "Безопасност и здраве при работа", год. ІІІ, бр. 7, 2000 г.,С., Интеринтелект, стр. 3 - 16.
 6. Дечев, Т. - Институционализирането на тристранното сътрудничество на национално ниво в Централна и Източна Европа (1988 - 2000). Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия , Материали от Юбилейната научна конференция "60 години УАСГ", т. 4, стр. 207 - 216, София, ноември 2002 г.
 7. Дечев Т. - Ролята на институциите на социалното партньорство и на представителните организации, участващи в него за формирането на стратегии за постигане на устойчиво развитие. Материали на Петата годишна международна научна конференция по проблемите на икономиките в преход, на тема: "Устойчивото развитие в преходните икономики: възстановяване на капиталовите потоци", организирана от Стопанския факултет при СУ "Св. Климент Охридски", София, 21 - 24 ноември, 2002 г.
 8. Detchev T. - Evolution of the Model of Industrial Relations in Bulgaria (1989 - 2002). "South - East Europe Review for Labor and Social Affairs (SEER)" - Quarterly of the Hans Bockler Stiftung, The European Trade Union Institute and Nomos Verlagsgesellschaft, Baden - Baden № 1/2, 2003.
 9. Дечев, Т., Р. Гладичева, Работодателските организации в България и тяхното участие в социалния диалог на отраслово и браншово равнище, Проект “България на прага на Европейския съюз: Тристранното сътрудничество и развитието на индустриалните отношения”, Сравнителни модели и анализ – книга № 2 от поредицата “Индустриални отношения”, Институт за регионални и международни изследвания, Програма PHAREACCESS, 2000 г., С., септември 2003.
 10. Дечев, Т., Индустриални отношения, трипартитно концертиране и социален диалог на ниво Европейски Съюз – теория и практически примери. Институционализация на трипартизма в страните от Централна и Източна Европа, Проект “България на прага на Европейския съюз: Тристранното сътрудничество и развитието на индустриалните отношения”, Сравнителни модели и анализ – книга № 3 от поредицата “Индустриални отношения”, Институт за регионални и международни изследвания, Програма PHAREACCESS, 2000 г., С., януари 2004, стр. 171 – 274.
 11. Дечев, Т., Интеграцията на социалните партньори от Централна и Източна Европа в международните синдикални и работодателски структури и развитието на трипартизма, Проект “България на прага на Европейския съюз: Тристранното сътрудничество и развитието на индустриалните отношения”, Сравнителни модели и анализ – книга № 3 от поредицата “Индустриални отношения”, Институт за регионални и международни изследвания, Програма PHAREACCESS, 2000 г., С., януари 2004, стр. 275 – 373.
 12. Гладичева, Р., Р. Желева, Т. Дечев, Българските работодатели и жените в труда (диагностика на равнопоставеността по пол), Център за изследвания и политики за жените, Агенция за мониторинг на равнопоставеността на половете, София, 2004 г.
 13. Тодорова, Е., Т. Дечев, Към дискусията за корупцията и нейното отражение върху българския бизнес, Съюз за стопанска инициатива, Консултатиевн съвет, Библиотека „Инициатива”, Книга 1, С., 2004 г.
 14. Todorova, E., T. Detchev, The Discussion on Corruption and its Effect on the Bulgarian Business (Students Manual for Corruption: Causes, Costs and Possible Anti-Corruption Initiatives), Union for Private Economic Enterprise, Consultative Council, “Initiative” Library, Book 3, Sofia, 2004.
 15. Дечев, Т., Икономическа социология. Труд и индустриални отношения, Учебно помагало за дисциплината “Икономическа социология” в тригодишния курс на обучение в Европейски бизнес колеж “ФУМИ Интелект”, София, 2004 г.
 16. Дечев, Т., Деловите решения, индустриалните отношения и тероризмът, Сп. “Геополитика”, брой 4, 2005, стр. 167 – 181.
 17. Дечев, Т., Иновации в колективното договаряне в страните от Европейския съюз. В “Иновации в колективното договаряне. Европейски и български аспекти”, под общата редакция на проф. Нансен Бехар и Теодор Дечев, Фондация “Фридрих Еберт”, С., 2005, стр. 183 – 198.
 18. Дечев, Т., Коментари върху българските и европейските аспекти на иновациите в колективното договаряне, В “Иновации в колективното договаряне. Европейски и български аспекти”, под общата редакция на проф. Нансен Бехар и Теодор Дечев, Фондация “Фридрих Еберт”, С., 2005, стр. 199 – 219.
 19. Дечев, Т., Б. Стойчева, Основно съдържание на колективните трудови договори, В “Иновации в колективното договаряне. Европейски и български аспекти”, под общата редакция на проф. Нансен Бехар и Теодор Дечев, Фондация “Фридрих Еберт”, С., 2005, стр. 37 – 165.
 20. Дечев, Т., Б. Стойчева, Примери на иновационен подход при колективното договаряне в България, В “Иновации в колективното договаряне. Европейски и български аспекти”, под общата редакция на проф. Нансен Бехар и Теодор Дечев, Фондация “Фридрих Еберт”, С., 2005, стр. 166 – 182.
 21. Montcheva, K., T. Detchev, The Role of the European Regional Organizations in the South – East Enlargement of the EU, In “Annuaire de l’Universite de Sofia “St. Kliment Ohridski”, Facultй des sciences йconomiques et de gйstion”, Tomme 4, 2005, 209 – 304.
 22. Дечев, Т., Работата от разстояние в европейските индустриални отношения, Сп. “Панорама на труда”, брой 9, С., 2005 г.,стр. 31 – 43.
 23. Дечев, Т., Индустриални отношения и междуфирмен шпионаж. Възможности за колективно договаряне в охранителния сектор, В: “Бизнес разузнаване и фирмена сигурност” (Сборник лекции), БИЗНЕС ГАРД 2006, Форум за сигурността в бизнеса, Издание на Международен панаир – Пловдив, 2006 г.
 24. Дечев, Т., Гъвкавите форми на работа и бипартитния социален диалог, Сп. „Човешки ресурси”, С., бр. 7 (157) 2006 г., стр. 5 – 7.
 25. Дечев, Т., “Гъвкави форми на работа” и (пост)индустриални отношения в Централна и Източна Европа, Фондация “Фридрих Еберт”, С., 2006.
 26. Дечев, Т., Съюзът за стопанска инициатива и браншовите работодателски организации, Сп. “Икономика”, брой 4, С., 2006 г., стр. 48 – 55.
 27. Дечев, Т., Социалният диалог в частния охранителен сектор, Фондация „Фридрих Еберт”, С., 2006 г.
 28. Дечев, Т., Индустриалните отношения в страните от Централна и Източна Европа: възстановяване на трипартизма и съвременна еволюция. Дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по специалност „социология”, шифър: 05. 11. 01, С., 2007 г.
 29. Дечев, Т., Индустриалните отношения в страните от Централна и Източна Европа: възстановяване на трипартизма и съвременна еволюция. АВТОРЕФЕРАТ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по специалност „социология”, шифър: 05. 11. 01, С., 2007 г.
 30. Дечев, Т., Индустриалните отношения в страните от Централна и Източна Европа – равносметка на развитието им през преходния период, В: Сборник “Социална компетентност”, втора част, Издание на ПУ “Паисий Хилендарски”, П., 2007 г., стр. 137 – 157.
 31. Дечев, Т., Комуникационни пропасти между академията, индустрията и държавните институции, Сп. „Икономика”, брой 3, С., 2007 г., стр. 22 – 23.
 32. Дечев, Т., Социалният диалог в частния охранителен сектор в контекста на дебатите за сигурността и здравословния и безопасен труд, Сп. „Здравославен и безопасен труд” (Специално юбилейно издание „100 години Инспекция по труда в България”), бр. 12, 2007 – бр. 1, 2008 г., С., стр. 82 – 85.
 33. Дечев, Т., За дилемата „внос на работна сила или „производство” на собствени човешки ресурси”, Сп. „Панорама на труда”, брой 1, С., 2008 г., стр. 14 – 20.
 34. Дечев, Т., Индустриалните отношения и гъвкавите форми на работа (на основата на опита, натрупан при работата от разстояние), В „Гъвкавост и сигурност на заетостта в малките и средни предприятия в България. Резултати от изследвания за състоянието и перспективите”, Под редакцията на проф. Катя Владимирова, С., Издателска къща „Шанс” АД, 2008 г., стр. 53 – 88.

 

 

 ІІ. Доклади на конференции в областта на политологията и индустриалните отношения.

 

1.                  Дечев Т. Развитие, актуално състояние и необходимост от реформа при правилниците за безопасност на труда, Работен семинар: "Правилниците по безопасност на труда - състояние, необходимост от осъвременяване и перспективи за развитие", С., 20 юли 2000 г.

2.                  Дечев Т. Компенсациите за вреден труд - актуално положение и възможности за хармонизация с добрата европейска практика, пленарен доклад на Семинар за социалните партньори и представители на други организации на тема: "Компенсациите за вреден труд", организирана от МТСП и Делегацията на Европейската комисия, 12 септември 2000 г., С., отпечатан изцяло в "Безопасност и трудова медицина", год. ІІ, бр. 5, 2000 г., стр. 2 - 7.

3.                  Detchev T. The Role of the Social Dialogue in the Transition to Social Market Economy and Democracy, Conference on European Employment and Social Policy and Enlargement, organised by the European Commission, Directorate – general for Employment and Social Affairs, working session: Social dialogue in the Acquis, Prague, 11-12 May 2000.

4.                  Дечев Т. Социалното сътрудничество - фактор за добри условия на труд и успешен бизнес, встъпителен доклад на Първата национална среща на областните, отрасловите и браншовите съвети по условия на труд, анотирано в "Безопасност и трудова медицина", год. ІІІ, бр. 1, 2001 г., стр. 2.

5.                  Дечев Т. Българските геополитически и социални алтернативи, доклад пред Национална дискусия: "Бъдещето на България - алтернатива за икономическо и социално развитие", организирана от КНСБ, С., 3 септември 2002 г., отпечатано изцяло в "Синди труд", год. ІV, бр. 8 - 9, 2002 г., стр. 9 -13.

6.                  Дечев Т. Сравнителен анализ на индустриалните отношения в страните - кандидатки за членство в ЕС, доклад пред Национална дискусия: "Нови предизвикателства към колективното трудово договаряне", организирана от КНСБ, С., 2 октомври 2002 г., анотиран в "Синди труд", год. ІV, бр. 8 - 9, 2002 г., стр. 20 -21.

7.                  Дечев Т. Мястото на работата от разстояние във фирменото управление и в европейските индустриални отношения., Научна конференция на тема: "България и световното стопанство - тенденции и перспективи", организирана от катедра "Международни икономически отношения" при УНСС, 16 май 2003 г., научна секция "Фирмено управление и предприемачество. Потенциал за развитие на българския бизнес", София.

8.                  Дечев Т. Възможна ли е (квази)националистическа алтернатива? Доклад на Института за интердисциплинарни изследвания, София, 2002 г. Изнесен на Конференция на Българската асоциация за политически науки, март 2003 г., поместено на 07 януари 2003 г. в www.oshte.info

9.                  Dechev T., The Sectoral Social Dialogue in Bulgaria, Report for the seminar “Social Dialogue in the EU: Practices and Perspectives for New Member States”, organized by LASAIRE and the Economic and Social Council of the Republic of Bulgaria, Sofia, 11 April 2008, available on CD. Programme of the seminar available on: http://www.lasaire.net/pdf/biennale9_ed2008_programme_sofia.pdf Proceedings of the seminar available on: http://www.lasaire.net/pdf/biennale9_ed2008_seminary_bruxelles_compte-rendu_en.pdf

10.              Дечев Т. Индустриалните отношения и гъвкавите форми на работа (на основата на опита, натрупан при работата от разстояние); Доклад изнесен на Научно – практическата конференция „Гъвкавост и сигурност на заетостта в малките и средните предприятия”, Университет за национално и световно стопанство, Проект „Гъвкавата заетост в малките и средните предприятия в България: състояние и преспективи за развитие”, финансиран от Фонд „Научни изследвания” при МОН; 28 ноември 2008 г., УНСС, София.

 

 

ІІІ. Участие в международни проекти като експерт по индустриални отношения на Европейската комисия.

 

1. Detchev Teodor, Rumiana Gladicheva, Vesselin Ilkov, The Evolving Structure of Collective Bargaining in Europe 1990 – 2004. National Report. Bulgaria. In: Project Report “The Evolving Structure of Collective Bargaining in Europe 1990 – 2004. A Comparative Analysis Based on National Reports in the Countries of the European Union”., Research Project Co-financed by the European Commission and the University of Florence (VS/2003/0219-SI2.359910), University of Florence – European Commission, 2005; Detchev T., Part 3. Levels of Collective Bargaining in Bulgaria, p. 32 – 35; Detchev T., Part 5. Main Content of the Collective Labour Agreements, p. 40 – 50, http://eprints.unifi.it/archive/00001154/

Синтезиран вариант на цялото изследване “The Evolving Structure of Collective Bargaining in Europe 1990 – 2004. A Comparative Analysis Based on National Reports in the Countries of the European Union” е поместен в: Industrial Relations in Europe – 2006, European Commission, Directorate General for Employment, Social Affairs, Equal Opportunities, Unit F.1, Brussels, June 2006, Chapter 2, The Evolving Relationship Between Collective Bargaining and the Law in the Member States,  p. 41 – 55.

Текстът е достъпен и в Интернет на адрес: http://ec.europa.eu/employment_social/social_dialogue/docs/ir_report2006_en.pdf

 

2. Monographs on the Situation of Social Partners in Acceding and Candidate Countries. Trade Sector, Universite Catholique de Louvain, Institut des Sciences du Travail, December 2003, Project VT / 2002 / 83, Research project conducted on behalf of the Employment and Social Affairs DG of the European Commission, Authors of the Report: Olivier Hoff and Alexandre Chaidron, Network of national experts – Bulgaria: Rumiana Gladicheva and Teodor Dechev, http://ec.europa.eu/employment_social/social_dialogue/docs/Represtudies/2003_etude_commerce_en.pdf

 

3. The Situation of Trade Unions and Employers’ Organisations in the Electricity Sector in the 10 New Members of the European Union and in Bulgaria, Romania and Turkey, Universite Catholique de Louvain, Institut des Sciences du Travail, December 2004, Project VC / 2003 / 0451, Research project conducted on behalf of the Employment and Social Affairs DG of the European Commission, Author of the Report: Marinette Mormont, Network of national experts – Bulgaria: Rumiana Gladicheva and Teodor Dechev, http://ec.europa.eu/employment_social/social_dialogue/docs/Represtudies/2004_rapport_electricte_peco_en.pdf

 

4. Monographs on the Situation of Social Partners in Acceding and Candidate Countries. Intersectoral Level, Universite Catholique de Louvain, Institut des Sciences du Travail, March 2004, Project VT / 2002 / 0215, Research project conducted on behalf of the Employment and Social Affairs DG of the European Commission, Authors of the Report: Marinette Mormont, Network of national experts – Bulgaria: Rumiana Gladicheva and Teodor Dechev, http://ec.europa.eu/employment_social/social_dialogue/docs/Represtudies/2003_rapport_intersectoriel_peco_en.pdf

 

5. Monographs on the Situation of Social Partners in Acceding and Candidate Countries. Textile Sector, Universite Catholique de Louvain, Institut des Sciences du Travail, March 2004, Project VT / 2002 / 0215, Research project conducted on behalf of the Employment and Social Affairs DG of the European Commission, Authors of the Report: Alexandre Chaidron, Network of national experts – Bulgaria: Rumiana Gladicheva and Teodor Dechev, http://ec.europa.eu/employment_social/social_dialogue/docs/Represtudies/2003_rapport_final_du_textile2finalversionpapier2_en.pdf

 

6. Monographs on the Situation of Social Partners in the New Member States and Candidate Countries. Road Transport Sector, Universite Catholique de Louvain, Institut des Sciences du Travail, October 2004, Project VC / 2003 / 0451, Research project conducted on behalf of the Employment and Social Affairs DG of the European Commission, Authors of the Report: Alexandre Chaidron and Delphine Rochet , Network of national experts – Bulgaria: Rumiana Gladicheva and Teodor Dechev, http://ec.europa.eu/employment_social/social_dialogue/docs/Represtudies/2004_rapport_route2_relu2_2_final_en.pdf

 

 IV. Научни публикации в областта на строителните конструкции.

 

Над 40 публикации в областта на огнеустойчивостта на стоманабетонни конструкции, устойчивост на стоманени цилиндрични черупки и други.

 

X.  ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ОПИТ:

 

Титуляр на дисциплини 2003-2009 г. като хоноруван преподавател и гост-лектор:

 1. “Трудови конфликти и индустриални отношения”- Магистърски факултет, НБУ. 2003 – 2009 г.
 2. “Европейски аспекти на индустриалните трудовите отношения“ – МФ, НБУ. 2003 – 2009 г.
 3. “Индустриалните отношения като елемент на икономическата социология” – Европейски бизнес колеж “ФУМИ - Интелект”. 2003 – 2008 г.
 4. Социология – УНСС – 2008 – 2009 г.
Гласувай:
241. katan - Впечатляващо CV!
22.09.2009 12:36
Впечатляващо CV!
Надявам се на успех на изборите!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!!!
цитирай
2. kobata - Здрасти, адаш! Добре си се предс...
22.09.2009 12:59
Здрасти, адаш! Добре си се представил!
цитирай
3. flyco - ?
22.09.2009 18:05
какво стана с в. "Свободен народ"
цитирай
4. tota - Честит празник! Успех
22.09.2009 19:19
в начинанието!!
цитирай
5. ra4mo - Поздрави и успех на изборите !
22.09.2009 19:25
Поздрави и успех на изборите !
цитирай
6. meto76 - Няма да е зле да видим някаква про...
22.09.2009 20:05
Няма да е зле да видим някаква програма за развитие на София.А не само биографични данни.
цитирай
7. iliada - Е началото е сложено
22.09.2009 23:34
сега започва най- трудното ,но при този впечатляващ опит зад гърба аз съм оптимиска.Вярвам в победата и ти я пожелавам от сърце!
цитирай
8. анонимен - Избори
23.09.2009 11:45
Здравей Теодоре,
Току що научих за твоята кандидатура. Желая ти успех. Готов съм да ти помогна, ако решиш и приемаш. Телефонът ми е 0889029171.
Руслан Семерджиев
цитирай
9. tili - Да, достоен кандидат!
23.09.2009 17:14
Сега да видим предизборен екип и програма от един софиянец за софиянци !!!
цитирай
10. анонимен - kobata,
23.09.2009 17:46
какво се подмазваш бе? Господин Дечев като спечели за теб знаеш ли какво ще има? Печено хуешко! :D
цитирай
11. democrat - .
23.09.2009 20:45
Теодоре (надявам се, че не смяташ "ти" формата и обръщението за обидни),
По адресната ти регистрация разбирам, че сме съседи :-))
цитирай
12. анонимен - Най-неподходящия кандидат за кмет
24.09.2009 00:37
Много богата и ерудирана автобиография,но тя съвсем не доказва човешките качества на притежателя.Те за съжаление са на много примитивно ниво.Той е най-лошия съсед,който можете да си пожелаете,не зачита и не признава никакви морално-етични норми,презира обикновения човек,държи се грубо,арогантно.Той не е способен да комуникира с хората около него в един жилищен блок,камо ли да обедини интересите на един град.
цитирай
13. анонимен - Не го подкрепяйте
24.09.2009 00:41
Изключително нечистоплътен човек отвътре и отвън.
цитирай
14. teodordetchev - Какво да се прави, по принцип не трия коментари...
24.09.2009 01:44
.. под постингите си. Така като гледам, анонимният господин (госпожа) отгоре, едва ли живее близо до мен, камо ли в един и същи блок. Вярно, че човек не е пророк ... в собствения си жилищен блок, но чак пък толкова. Нищо, нека седи за разнообразие и за свидетелство на акъла на автора си ...

Руслане, благодаря много - ще се обадя при първа възможност !

Демократе, много даже се радвам на обръщението на "ти", нали сме съседи в блога ... :) Адресът, даден по-горе е служебен адрес за кореспонденция. Иначе живея в ж. к. Илинден, в симпатичен но доста скромен апартямент - 63 кв.м. по нотариален акт, ипотеката на който ще изплащам още 15 години ... :)
цитирай
15. анонимен - Акъл от турски ум ,разум
24.09.2009 02:26
Г-н Дечев,ако е необходимо и моето CV може да добие подобен по ерудиция на вашето формат,така-че е некомпетентно да си говорим за ум.Нека си говорим за човещина,за доброта и уважение.Аз съм ваш съсед и това ме направи много нещастен.Роден съм в този блок,обичам хората в него и те ме обичат.Но от мига на вашето настаняване аз съм поставен пред сложния въпрос дали да остана да живея около вас и вашето семейство или да напусна родния си дом.Но нека да не правя хората свидетели на битовите си неволи.Просто наблюдавайки Вашето поведение в този ограничен кръг от хора не искам да си Ви представя окичен с кметския венец.
цитирай
16. flyco - малко въпроси
24.09.2009 13:29
към г-н Дечев или издигналите кандидатурата му тук:
http://mamkamu.blog.bg/politika/2009/09/24/neudobni-vyprosi-kym-teodor-dechev.403109
цитирай
17. kobata - Хихи, ето че сме вече в нормална к...
24.09.2009 15:31
Хихи, ето че сме вече в нормална кампания. Аз даже отначало се уплаших, гледай колко позитивизъм. Нали животът е черно и бяло. Днес видях интересни въпроси, макар и авторът да ги е нарекъл "неудобни". А тук виждам, че вече си имаме и домашно психо :))) или са няколко. Няма как, вече си мисля, че наистина бръкнахме в гнездото с осите и май развалихме на някой спокойния сън.
цитирай
18. анонимен - Не си затваряй очите
25.09.2009 00:32
Трябва всеки българин най-после да си отвори очите,за да не позволява да се допускат до ръководни постове хора,които нямат никакви ценни качества.При положение,че наистина поведението на този господин е недостойно трябва всички потърпевши да вземат отношение.
цитирай
19. анонимен - анонимният господин
25.09.2009 21:46
господине от една страна сте прав , а от друга вие не можете да давате такива квалификации на човек , който не познавате.аз не врявам вие да сте му съсед и мисля да подкрепя теодор .
цитирай
20. анонимен - На добър път!
27.09.2009 01:45
При заетото и достатъчно натоварено ежедневие на почти всеки работещ човек ,не бих си хабил част от минутите за отдих,ако не съм му съсед или не го познавам лично.Не виждам никакъв смисъл да си пишем ако нямаме сериозно основание за това.Подкрепете го ,аз се позинтересувах сериозно и ме увериха,че Г-н Дечев няма никакъв реален шанс за успех,така че аз повече нямам място в този форум.
цитирай
21. lilims - това че кандидата е архитект
30.09.2009 13:56
е голямо предимство.Но за кмет са нужни още мого ,много качества.И комуникативност.Не казвам ,че кандидат-кмета ги няма,защото не го познавам.Аз не съм и от София и не би трябвало да имам отношение, но си изказвам мнението по принцип.А то е ,че българите не са узрели или дорасли за можоритарен избор.70-80 процента гласуват за партия.
Но Ви поздравявам за смелостта да се кандидатирате, стъпка по стъпка обществото ще узрее най после да гласува за личности ,а не партийно...може би...
но някой трябва да се бори за промяната,нали!
Поздрави!И успех!
цитирай
22. krasunata - ехехехе, веднага почнаха салтанатите
30.09.2009 16:51
познато, твърде познато...
цитирай
23. teodordetchev - krasunata, Казвам се Теодор ...
30.09.2009 19:51
... и подобно фамилярничене леко дразни. Хайде да се държим с уважение един към друг, а ?
цитирай
24. krasunata - всъщност
30.09.2009 21:34
teodordetchev написа:
... и подобно фамилярничене леко дразни. Хайде да се държим с уважение един към друг, а ?

приятно ми е да се запознаем...
цитирай
25. teodordetchev - Приятно ми е - Теодор Дечев.
30.09.2009 21:39
Да приемем, че вече сме се запознали, след взаимните обиколки из блоговете един на друг. :)
цитирай
26. krasunata - приятно ми е - krasunata
30.09.2009 21:47
Отново пожелания за интересна кампания; и какъвто и да е резултатът, сигурен съм, няма да се изненадате, но дано да е радващ най-малкото
цитирай
27. анонимен - проф.д-р.НИНО ВЪТЕВ-ПОДКРЕПА НА Д-Р.ИНЖ.Т.ДЕЧЕВ
06.10.2009 13:44
Г-Н ДОКТОРЕ,ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА ВАШАТА КАНДИТАТУРА ЗА КМЕТ СОЦИАЛДЕМОКРАТ НА СОФИЯ,НИЕ ОТ Ж.К.МЛАДОСТ ЩЕ ВИ ПОДКРЕПИМ НАЙ-МОЩНО И В ЦЯЛА СОФИЯ.
НИНО ВЪТЕВ, БИВШ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БСДП С 2 МАНДАТА,БИВШ НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР НА БСДП И ОРГ.СЕКРЕТАР,ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПР.СОЦДЕМОКРАТИ;
E-mail: ninevia_nv@.abv.bg:tel:02.8773598;
цитирай
28. анонимен - Името
09.10.2009 09:15
Първосигналната ми реакция при едно "подробно scroll-ване" бе:

"Някой много обича себе си"

Първо, не че това е лошо, второ- не ми дреме, но това е което се усеща при тая стена от текст посветена на въпросния и автор.
цитирай
29. анонимен - AORIqvNXvXTaOFl
08.06.2011 10:39
8iTj8i <a href="http://nzxeyeajvoqx.com/">nzxeyeajvoqx</a>
цитирай
30. анонимен - oSMfqaFZwCqROTDQT
08.06.2011 12:11
70FCgX , [url=http://qenzgmyanlfg.com/]qenzgmyanlfg[/url], [link=http://qrqndfjrbtlk.com/]qrqndfjrbtlk[/link], http://cmtqwojahnai.com/
цитирай
31. анонимен - KvXWyByaeMrFav
08.06.2011 12:31
zmZ8Z7 , [url=http://lrbainspepgw.com/]lrbainspepgw[/url], [link=http://nynnpcbszdxa.com/]nynnpcbszdxa[/link], http://dvhugcwgxbli.com/
цитирай
32. анонимен - SOXRclsidtnfBgXhecY
08.06.2011 14:54
dQmreD , [url=http://sppnepgzccag.com/]sppnepgzccag[/url], [link=http://nuyedcknejwx.com/]nuyedcknejwx[/link], http://gmfttajbgdem.com/
цитирай
33. анонимен - vUGxhXSw
08.06.2011 18:09
7JSbBg <a href="http://suyacxyoyqah.com/">suyacxyoyqah</a>
цитирай
34. анонимен - rCtptuSMivlfq
08.06.2011 21:50
IВ’m not wrothy to be in the same forum. ROTFL
цитирай
35. анонимен - GpBOEwAwfpA
09.06.2011 12:24
YzD6DD <a href="http://upujkahnodmz.com/">upujkahnodmz</a>
цитирай
36. анонимен - adkIYarGpbDL
09.06.2011 16:52
Pm1RJK , [url=http://nracadzkunca.com/]nracadzkunca[/url], [link=http://didaghseuqnk.com/]didaghseuqnk[/link], http://dneceuhusqae.com/
цитирай
37. анонимен - xKOgLPtO
10.06.2011 11:59
OLCziS <a href="http://tcgdzsakjmxh.com/">tcgdzsakjmxh</a>
цитирай
38. анонимен - xNucvzotzinxbCtD
10.06.2011 14:32
1QIMbU <a href="http://ctavmsjzutwy.com/">ctavmsjzutwy</a>
цитирай
39. анонимен - ovfQfmejhii
10.06.2011 17:08
h0fHAR , [url=http://wbaxncsitcbt.com/]wbaxncsitcbt[/url], [link=http://oriexiauhans.com/]oriexiauhans[/link], http://fmfupfbjenaf.com/
цитирай
40. анонимен - UbLMRiIwIoQijyOvq
10.06.2011 18:40
ovx3wq , [url=http://umuyzpgrxgcp.com/]umuyzpgrxgcp[/url], [link=http://htnnotsmmixh.com/]htnnotsmmixh[/link], http://skfprjfonzml.com/
цитирай
41. анонимен - UzLwjFljoMFRapOU
10.06.2011 18:41
OUthfW , [url=http://bepxssvkojxf.com/]bepxssvkojxf[/url], [link=http://ojaugabwnuxb.com/]ojaugabwnuxb[/link], http://raocibcaavxq.com/
цитирай
42. анонимен - CuVnPkRHfcAmcRGVIF
13.06.2011 18:11
zsRUMn , [url=http://yyedfeafgdzv.com/]yyedfeafgdzv[/url], [link=http://czpmqzujibtv.com/]czpmqzujibtv[/link], http://bitfgfrdygao.com/
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: teodordetchev
Категория: Други
Прочетен: 5003103
Постинги: 521
Коментари: 3118
Гласове: 44888
Спечели и ти от своя блог!
Архив
Календар
«  Октомври, 2022  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Блогрол
1. Social Security Watch – Блогът на Емилия Милчева
2. "Най-доброто" от политологическите публикации в блога.
3. Един млад политолог - блогът на Тодор Райков
4. Нов икономически блог на проф. д-р Румен Младенов Георгиев
5. Блогът на асистента за икономиката, такава каквато е.
6. Блогът на Мерита.
7. Мартин Димитров
8. Блогът на Теодор Иванов - Кобата
9. Блогът на Мариан с историко - политическа насоченост
10. Свалете си книгата „Индустриални отношения и сигурност – част първа. Социални концесии в колективното договаряне“
11. Кой призна и кой не призна Косово - цялата сага, ден след ден ...
12. Блогът на Никола Дръндев - Подло пионерче
13. МамкаМу - богът на Юрий Александров
14. Блогът на Евгения Тодорова
15. Бизнесът, правата на човека и корпоративната социална отговорност между доброволността и регулациите
16. Интервю за враждебността между "системните" партии, за ерозията на политическата система, за социалдемокрацията и за други неща
17. Изтегли си книгата "Гъвкави форми на работа и (пост)индустриални отношения в страните от Централна и Източна Европа"
18. Изтегли си книгата "Социалният диалог в частния охранителен сектор"
19. Изтегли си сборника: „България на прага на ЕС: тристранното сътрудничество и развитието на индустриалните отношения. Сравнителни модели и анализ“.
20. Изтегли си книгата "Иновации в колективното договаряне" с автори: Теодор Дечев, Боряна Стойчева и Веселин Илков
21. Изтегли си книгата "Взаимодействие между институциите и индустриални отношения" с автор Теодор Дечев
22. Social Security Watch - Блогът на Емилия Милчева
23. Блогът на Радослав Пашов